واحد‌های مستقر در مرکز رشد

در مجموع از بین 93 تقاضای استقرار و ایده دریافتی تاکنون طرح‌های 70 شرکت و هسته فناور به تائید شورا رسیده است.  95.04.01

مشاهده لیست شرکت‌های مستقر در مرکز رشد


عضویت در خبرنامه
مستقر در مرکز